หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
 
นายโกมินทร์ ผุยชา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 

วิสัยทัศน์ อบต.จระเข้
 
“ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงพัฒนา สาธารณสุขเป็นเลิศ
เชิดชูเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงยาเสพติด พิชิตความยากจน
มากล้นเทคโนโลยี มีสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ใส่ใจการศึกษา
วัฒนธรรม น้อมนำธรรมาภิบาล”
 
 
พันธกิจ
 
 
  จัดให้มีและบำรุงรักษาถนนและร่องระบายน้ำและสิ่งสาธารณูปโภค
  ส่งเสริมการสาธารณสุขป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  พัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน
  ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และจารีตประเพณี
  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและสร้างเครือข่ายการพัฒนาชุมชน
 
 
ยุทธศาสตร์
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึง
และเพียงพอ
แนวทางการพัฒนา
  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน
ท่อระบายน้ำและร่องระบายน้ำ
  พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  พัฒนาการค้า การลงทุน การผลิตให้แก่ประชาชน
  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านการศึกษา สังคมและวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมละพัฒนาด้านการศึกษา
  พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนเพื่อให้มีความมั่นคง
และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ
คุณค่าทางสังคม
แนวทางการพัฒนา
  ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
  พัฒนาด้านสาธารณสุขและอาคารสถานที่
  ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในท้องถิ่น
  การพัฒนาและปรับปรุงบุคลากรในการบริหารงาน
  พัฒนา ปรับปรุงรายได้ของ อบต.
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดระเบียบพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบ
  ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่ และภูมิทัศน์ให้สวยงาม
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
โทร : 043-043-499 โทรสาร : 043-043-499
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้
จำนวนผู้เข้าชม 3,601,831 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com


แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10